Huurvoorwaarden Strandbungalows

HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN EN BEPALINGEN
1. Bij de ondertekening van dit contract zal huurder aan verhuurder binnen 14 dagen een
voorschot van 50% van de aan ommezijde overeengekomen huursom betalen. Het handgeld
is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij de afrekening in mindering
worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal
binnen 4 weken voor aanvang vakantie worden betaald.Wij accepteren geen creditcards,
wel pin. Als u na de ontvangst afziet van de huurbevestiging, wilt u ons dit dan ook binnen
7 dagen laten weten.
2. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld.
3. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in
goede staat aan huurder op te leveren.

RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER
4. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde
volstrekt bekent.
5. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin
meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met
schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen
wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.
6. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper
bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schaden – met uitzondering van de gevaren van
brand – door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad
of anderszins ontstaan, direct te vergoeden.
Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of
het huisraad.
Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin
bevindende inventaris schoon af te leveren.
7. Huisdieren zin niet toegestaan.
8. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met
name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Het is niet toegestaan om te
kamperen bij de bungalow.
9. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te
gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
10. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed, hand- en keukendoeken
meebrengen. Linnengoed kan gereserveerd worden.
11. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken
aan andere bewoners van het pand.

ALGEMEEN
12. De ter beschikking stelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging
der huissleutels.
13. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard
overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarisatielijst, tenzij hij binnen
twee uren na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd.
Verhuurder is verplicht desverlangend bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke
huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin
aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventaris ter beschikking
van verhuurder is gesteld.
14. Een eventuele bijdrage in de bijkomende kosten door de huurder dient vooraf te worden
overeengekomen.
15. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van
huurder, tenzij genoemde goederen tegen ontvangstbewijs in bewaring zijn gegeven.
16. Iedere huurder moet bij aankomst een borg van € 100,- betalen.
17. Ingeval de eigenaar van het gehuurde zich aan de tot stand gekomen overeenkomst
zou onttrekken is het verhuurkantoor gerechtigd de huurder gelijkwaardige vervangende
accommodatie ter beschikking te stellen. Alles naar het oordeel van het verhuurkantoor.
De huurder zal in het onderhavige geval het verhuurkantoor nimmer in rechte
kunnen aanspreken alles onverminderd het recht van de huurder de eigenaar aan te
spreken voor eventuele ontstane kosten en schaden.

ONTBINDING
18. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekenstelling
of tussenkomst van de rechter nodig zijn:
a. indien de waarborgsom niet is voldaan op het hierboven overeengekomen tijdstip;
b. indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
c. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
d. indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn
een aanvang neemt voor 17.00 uur, zonder schriftelijke of telefonisch bericht te hebben,
dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.
Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a,
b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden – teneinde de in die gevallen
ontstane schade te beperken – te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door
de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren.

ANNULERINGSBEPALINGEN
19. Na de aanbetaling is de boeking definitief. Bij annulering of voortijdig
vertrek vindt geen restitutie plaats. Als u het wenselijk vindt, kunt u
gebruikmaken van ons annuleringsfonds. De kosten hiervan bedragen
5,0% van het totale huurbedrag met een minimum van € 20,00 per
gereserveerde periode.
Het annuleringsfonds geeft u bij annulering, mits er een officiële verklaring
kan worden overlegd, de volgende dekking:
a. bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde,
familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.
b. bij complicaties tijdens de zwangerschap.
Het annuleringsfonds keert van de dag van deelname (ontvangstdatum
van aanbetaling) tot 10 dagen voor aankomst 100% van het tot
dan toe betaalde huurbedrag uit.
Bij melding na deze dag wordt 80% van het tot dan toe betaalde
huurbedrag uitgekeerd.
Bij melding na de aankomst is er geen dekking over de reeds verstreken
periode. In geval van vroegtijdig vertrek wordt er 80% van het
huurbedrag van de resterende volle dagen van de huurperiode uitgekeerd.